PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

Patricia Lärche, gevestigd aan Bergmolen 5, 2406 KV Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

Patricia Lärche
Bergmolen 5
2406 KV Alphen aan den Rijn

T: +31 (6) 53 11 42 45
E: info@patricialarche.nl
W: www.patricialarche.nl

Patricia Lärche is de Functionaris Gegevensbescherming van Patricia Lärche. Zij is te bereiken via info@patricialarche.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE PATRICIA LÄRCHE VERWERKT

Patricia Lärche verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Bedrijfsgegevens
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ze kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Patricia Lärche zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@patricialarche.nl, dan wordt deze info verwijderd.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG JE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

Patricia Lärche verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Patricia Lärche verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Patricia Lärche neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Patricia Lärche gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress inclusief plugins voor WordPress

BEWAARTERMIJN VAN JE GEGEVENS

Patricia Lärche bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ze hanteert de wettelijke bewaartermijnen.

Patricia Lärche verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Patricia Lärche gebruikt cookies om er zeker van te zijn dat je de website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website gebruikt, stem je hiermee in.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Patricia Lärche en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Patricia Lärche van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@patricialarche.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, is het nodig een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je ontvangt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, antwoord op jouw verzoek .

Patricia Lärche wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

HOE JE PERSOONSGEGEVENS ZIJN BEVEILIGD

Patricia Lärche neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@patricialarche.nl.